”KOLLEKTIV” SPILDEVANDSRENSNING

EN “KOLLEKTIV” SPILDEVANDSLØSNING ETABLERES TYPISK
FRA 2 TIL 10 HUSSTANDE (BIOVAC TILBYDER LØSNINGER, SÅFREMT DER ØNSKES
FLERE HUSSTANDE TILKOBLET)

Fordele ved en kollektiv løsning

• Reduceret anlægsinvestering.
• Reduceret omkostning til slamtømning.
• Reduceret kemikalie samt energiforbrug.
• Reduceret omkostning til service ordning.


Ovennævnte omkostninger deles ligeligt med
de tilkoblede ejendomme.

Fordele for den enkelte

• Husstandens spildevand skal tilkobles en pumpestation.
• Fra pumpestation til det centrale renseanlæg skal der etableres en
trykledning.
• Energiforbrug til pumpestation afholdes af den enkelte lodsejer

Øvrige fordele

Pumpestation type Arctic 630, er meget let at installere, det samme gælder etablering af trykledningen, da vi her typisk taler om endiameter på 50mm.
Ingen behov for slamsuger på ejendommens grund.
Den kommunale slamtømningsprisreduceres, da slammet kan afhentes centralt.